شمس الشموس (تنبيهات2)

 بدانکه اخبار و احاديثي که در اين کتاب شريف از کتب معتبره معتمده نقل شده, عمده آن از احاديث مسنده است يعني تمام راويان آن اسم برده شده و اندکي از آن اخبار مرسلة است بمعناي عام يعني مقابل مسند که تمام راويان آن نام برده نشده و ما برای اختصار، اقتصار مينمائيم بذکر کتابيکه روايت و حديث از آن کتاب نقل شده يا ذکر صاحب کتاب والله هوالمستعان و اليه الملجاء و عليه التکلان.

دانلود کتاب تنبیهات2

بازدید 1507 بار