شمس الشموس في تكميل النفوس (الدروس1)

چون ديدم که بسياری از مردم تحت تأثير گمراه سازی شياطين راه راست رستگاری را گم کرده و از صراط مستقيم خوشبختي خارج شده اند, خواستم که بياری خدای متعال هديه ای به ايشان تقديم کنم که آنها را از اين گمراهي نجات داده و براه راست برگرداند و اين خدمت بصورت درسهائي انجام ميشود.

دانلود کتاب شمس الشموس (الدرس الاول)

بازدید 2497 بار