ادب اللسان يا برنامه زبان (چاپ شده 3000 تومان)

فعن علي عليه الصلوة والسلام انه قال في وصيته لمحمّد بن الحنفيه و ماخلق الله عزوجل شيئا احسن من الکلام و لا اقبح منه, بالکلام ابيضت الوجوه و بالکلام اسودت الوجوه يعني خدای عزوجل چيزی را خلق نفرموده که نيکوتر باشد از کلام و نه قبيح تر از آن, به کلام صورتها سفيد ميشود و به کلام سياه ميشود صورتها. بدان که عمل و کار زبان چه خوب و چه بد, چه پسند و چه ناپسند, از باقي اعضاء و جوارح بيشتر و خيلي هم بيشتر است و زحمت آن هم خيلي کمتر است. لهذا در کمال سهولت و آساني ميتوان به وسيله زبان سعادت و نيکبختي را به دست آورد و ميتوان خود را دچار شقاوت و بدبختي نمود و به اين جهت است که حضرت علي عليه الصلوة والسلام در اين فرمايش, کلام و سخن را مايه روسفيدی و روسياهي ميداند. پس اگر انسان زبان خود را به کلمات خوب و پسنديده آشنا کرد, مايه روسفيدي او خواهد شد و اگر به سخنان ناجور و ناپسند آشنا نمود, مايه روسياهي خواهد شد. چون مطلب از اين قرار بود, بخاطرم رسيد که در اين وجيزه ببعضي از کلمات خوب و پسنديده از قبيل دعا و ذکر و امر به معروف و نهی از منکر و امثال آن و برخي از سخنان ناپسند و ناجور مانند دروغ و غيبت و فحش و تهمت در ضمن سه باب اشاره نموده, در دسترس طالبين سعادت و نيکبختي قرار دهم و اينک اشاره نموده, قرار ميدهم. و ارجو من الله تعالی ان يتقبلها بقبول حسن و يجعلها نفعا لکافة اهل الايمان و الاحسان و انا العبد الراجي محمّد بن مرتضي الخراساني تغمد هما الله تعالي بعفوه و غفرانه ثم بجوده و احسانه.


دانلود کتاب
ادب اللسان يا برنامه زبان
 

بازدید 1935 بار