التجوید (چاپ شده 1000 تومان)

 بدانکه از جمله قواعد مربوطه به تجويد الفاظ و حروف قرآن مجيد اسقاط همزه وصل است، هرگاه در اثناء کلام واقع شده باشد.و به واسطه غفلت از يک نکته ای اين قاعده را در مورديکه کلام مصدّر به کلمه مهموزه مقول باشد جاری و ساری دانسته، همزه را اسقاط مينمايند.و حال آنکه نبايد اسقاط نمود. مانند همزه اسجدوا و اهبطوا و ادخلوا، در آيه شريفه و اذقلنا للملائکة اسجدوا و آيه وقلنا اهبطوا واذقلنا ادخلوا.و آن نکته آنستکه همزه در مورد مذکور اگرچه بنظر سطحی و بدوی در اثنای کلام ديده ميشود، ليکن در نظر ثانوی و تحقيقي در صدر کلام ميباشد. چه آنکه قول کلام کسی است و مقول کلام کس ديگر. يا در حکم کلام کس ديگر، مانند کلاميکه خود خداوند عالم قبلاً فرموده يا بعداً خواهد فرمود. والحال برای ما نقل ميفرمايد آن را.


دانلود کتاب التجوید

 

بازدید 1800 بار