مبانی الاسلام (چاپ شده 4000 تومان)

اگر ما خواسته باشيم اسلام و ايمانمان محکم و مستحکم شود، لابد و ناچاريم از اينکه نماز و زکوة و روزه و حج خود را مطابق دستور شرع مقدس انجام دهيم و در مسئله ولايت به صرف ظاهر و زبان اکتفا نکنيم, بلکه به آن حقيقت و واقعيت بدهيم و اين مطلب متوقف است بر اطلاع بيشتری به اهميت و ارزش اين مبانی پنجگانه. لهذا ما تصميم گرفتيم که بعضی از اخبار و احاديث شريفه که اهميت و ارزش اين مبانی خمسه را ميفهماند، در ضمن پنج مقصد به قلم آورده، تقديم برادران و خواهران ايمانی خود بنمائيم و اينک به قلم آورده تقديم مينمايم. اميد آنکه انشاء الله تعالی مقبول درگاه حضرت احديت جل‌وعلا واقع شده و مورد استفاده عموم طالبين سعادت و نيکبختی قرار بگيرد و اين حقير را حياً و ميّتاً از دعای خير فراموش نفرمايند.

دانلود کتاب مبانی الاسلام

بازدید 1711 بار