مفتاح الفلاح (چاپ شده 2500 تومان)

بدانکه خداوند متعال جل وعلا، منت گذاشته است بر انسان پس از نعمت خلقت بتعلیم بیان وعطا فرمودن زبان تا که بدانواسطه ما فی الضمیر خود را اظهار نماید وآنچه در دل دارد آشکار سازد. ودراین موهبت ونعمت اگرچه سایر حیوانات نیز شریک واز آن بهره مند میباشند لکن چون بهره شان قلیل ونصیبشان اندک است؛ خلاق متعال جلت عظمته در این کلام شریف تنها انسان رایاد نموده و وی را اختصاص بذکر داده. وهمین اظهار مافی الضمیرو ابرازمافی القلب موجب وباعث شده وضع الفاظ را برای معانی. پس غرض از تعلیم بیان وعطا فرمودن زبان و مقصود از وضع الفاظ برای معانی همانا همین اظهار ما فی الضمیر میباشد.
چون این جمله را دانستی وفهمیدی واضح وروشن خواهد شد برتواعتبار فهم معنی وعلم بموضوع له الفاظ در ادعیة و اذکار چه درنماز و چه درغیر نماز نظر بمنظور بودن اظهار ما فی الضمیر و ابراز ما فی القلب در دعا وذکر وتوقف این اظهار وابراز بر فهم معنی و دانستن موضوع له اما توقف اظهار و ابراز بر فهم معنی و علم باوضاع پس محتاج ببیان و اقامه برهان نیست.

 

دانلود کتاب مفتاح الفلاح
 

بازدید 1749 بار